Mijn Mandje

NEDERLANDSE KLANTENSERVICE 🇳🇱

–10% NU MET DE CODE RDM10

4,8/5 MEDEDELINGEN AAN KLANTEN ★★★★★

Terugtrekking

Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Als u uw beslissing om van uw herroepingsrecht gebruik te maken binnen deze periode van 14 dagen kenbaar hebt gemaakt, hebt u nog eens 14 dagen de tijd om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft te retourneren.

Het herroepingsrecht geldt niet voor klanten buiten de Europese Unie.

Contractuele herroepingstermijn

Op kinder-world.nl bieden wij u de mogelijkheid uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de producten uit te oefenen. U heeft dan nog een termijn van 14 dagen vanaf de kennisgeving van uw beslissing tot herroeping om het/de betreffende product(en) te retourneren.

In het geval van een bestelling met meerdere producten, die op kinder-world.nl is geplaatst, gaat de termijn van 14 dagen voor de mededeling van uw herroepingsrecht in op de datum van ontvangst van het laatste product.

De voorwaarden voor de uitoefening van uw herroepingsrecht worden hieronder uiteengezet.

Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Als u binnen de in 24.2 genoemde termijn gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten vergoed, waarbij de kosten voor het retourneren van het/de product(en) voor uw rekening blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) plaatsvinden, zodat ze als nieuw kunnen worden aangeboden, en indien mogelijk vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, vindt u hieronder het standaardformulier voor herroeping dat u naar ons moet sturen op het volgende adres: contact@kinder-world.nl. U kunt uw herroepingsrecht op elke manier uitoefenen, en in het bijzonder per post of e-mail naar contact@kinder-world.nl waarin u ondubbelzinnig uw wens tot herroeping kenbaar maakt en de bestelling vermeldt waarop deze herroeping betrekking heeft.

Nadat het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring aan Kinder-world is verzonden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, moet u het/de betreffende product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring aan het adres van kinder-world.nl retourneren.

Overeenkomstig Verordening nr. 1182/71/EEG van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden:
1° De dag waarop de overeenkomst is gesloten of de dag waarop de goederen zijn ontvangen, wordt niet meegerekend in de termijn bedoeld in artikel L. 221-18 ;
2° De termijn vangt aan bij het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag van de termijn;
3° Als deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de informatie betreffende het herroepingsrecht niet aan de consument is verstrekt onder de voorwaarden bepaald in 2° van artikel L. 221-5, wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke herroepingstermijn, vastgesteld overeenkomstig artikel L. 221-18.
Wanneer deze informatie echter tijdens deze verlenging wordt verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn aan het einde van een periode van veertien dagen vanaf de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

De bewijslast dat het herroepingsrecht is uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van artikel L. 221-21 ligt bij de consument.

Bijlage – Herroepingsformulier

De Klant kan het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken:

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ik/Wij () stel/stellen u () hierbij in kennis van mijn/onze () herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van de goederen ()/verrichting van de diensten () hieronder: Besteld op ()/ontvangen op () : Naam/namen van consument(en): Adres(sen) van consument(en): Handtekening(en) van consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) : Datum: () Doorhalen wat niet van toepassing is.

Retouradres

Neem contact op met onze Klantenservice door een e-mail te sturen naar contact@kinder-world.nl

Terugbetaling

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, vergoedt kinder-world.nl de betaalde bedragen (inclusief verzendkosten) uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop kinder-world.nl op de hoogte is gesteld van uw beslissing de bestelling te herroepen en met hetzelfde betaalmiddel als voor de bestelling is gebruikt (tenzij u uitdrukkelijk instemt met vergoeding met een ander betaalmiddel). Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat u het product heeft teruggekregen of totdat u het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, waarbij de datum van de eerste van deze feiten wordt aangehouden. Kinder-world.nl is niet verplicht extra kosten te vergoeden als u uitdrukkelijk voor een bezorgmethode heeft gekozen die duurder is dan de standaard bezorgmethode die op kinder-world.nl wordt aangeboden

Bij gehele of gedeeltelijke betaling met cadeaubonnen geldt echter dat deze niet contant, per cheque of per bankkaart kunnen worden vergoed. Aankopen met cadeaubonnen worden alleen vergoed in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat in deze vorm is betaald.

Rembourszendingen worden niet aanvaard, om welke reden dan ook.

In het geval van een maatruil vergoeden we de volledige kosten van de retourzending, met een maximum van €5

Neem voor elk annuleringsverzoek contact met ons op via contact@kinder-world.nl

Gratis Bezorging

Voor bestellingen boven €50*

Nederlandse Bezorging

Wij leveren overal in levering overal in Nederland, België

100% Veilig

PayPal / MasterCard / Visa

15% korting op de hele winkel!


Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang je welkomstgeschenk.